REGULAMIN WYCIECZEK

I. PODSTAWY PRAWNE

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
3. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.
4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody rodziców lub ich prawnych opiekunów.
5. Klasa, która uciekła z lekcji nie może brać udziału w żadnej wycieczce w semestrze, w którym nastąpiła ucieczka. 

III. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE

1. Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel posiadający ukończony kurs kierowników wycieczek.
2. Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele, albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
3. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek i bezwzględnie je przestrzegać.
4. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejecie odpowiedzialności za bezpieczeństwo jej uczestników.

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.
2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania. 
5. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiedni ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy. 
6. Organizuje transport, wyżywienie oraz noclegi dla uczestników.
6a. Przygotowuje plan finansowy wycieczki, w tym pisemne uzgodnienia z usługodawcami kosztów transportu (autokar, bus), zakwaterowania, ewentualnego wyżywienia.
6b. Niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły o zaistniałych w czasie wycieczki zmianach w programie i harmonogramie imprezy.
7. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.
8. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

V. ZADANIA OPIEKUNÓW

1.    Sprawują opiekę nad powierzonymi mu uczniami.
2.    Zapoznają uczniów z regulaminem wycieczki.
3.   Współdziałają z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu.
4.   Sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
5.  Wykonują inne zadania zlecone przez kierownika.

 

Wersja do pobrania: pdf