Liceum dla dorosłych – termin rekrutacji

REKRUTACJA do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

w BIERUNIU

na rok szkolny 2018/2019

 

Od 4 czerwca 2018r. składanie wniosków wraz w wymaganymi dokumentami – kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia oraz wniosek >>pobierz w wersji pdf<< >>pobierz w wersji doc<<

Do 12 lipca2018r. należy złożyć w sekretariacie szkoły należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły

13 lipca 2018 r. ogłoszenie listy przyjętych

13 lipca – 16 sierpnia 2018 r. postępowanie uzupełniające

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej, czyli od 3 semestru.

Kształcenie w takim wypadku trwa tylko 2 lata. 

Oferta nauki w Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych jest skierowana do absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy w roku rozpoczęcia nauki osiągną 18 rok życia.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w systemie zaocznym (tzn. w sobotę i niedzielę 2 razy w miesiącu). Nauka w tym liceum trwa 3 lata – czyli 6 semestrów.

W ciągu semestru Słuchacz jest obowiązany wykonać po dwie prace kontrolne z każdego przedmiotu. Pozytywna ocena z tych prac oraz minimum 50% obecności na zajęciach jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych, które odbywają się po każdym semestrze. Egzaminy przeprowadzane są w szkole przez nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Po zdaniu egzaminów Słuchacz otrzymuje zaliczenie, uprawniające go do podjęcia nauki w kolejnym semestrze.

W Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych oferujemy edukację na najwyższym poziomie.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada duże doświadczenie w nauczaniu ludzi dorosłych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, będących egzaminatorami wpisanymi do rejestru egzaminatorów Centralnej Komicji Egzaminacyjnej.

 

Słuchacz ma możliwość:

  • Wyboru nauki języka obcego – angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego,
  • Uczestnictwa w bezpłatnych fakultetach,
  • Uzyskania świadectwa dojrzałości (po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego),
  • Skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Otrzymania zaświadczenia o nauce,
  • Uzyskania legitymacji uprawniającej do zniżek.