Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA – zawód uniwersalny

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.Biuro rachunkowe, bank, urząd skarbowy, jednostki administracji samorządowej, działy kadr, księgowości i administracji przedsiębiorstw, sekretariaty, instytucje ubezpieczeniowe – to niektóre typowe miejsca pracy dla ekonomisty. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku,polityką zatrudnienia,planowaniem i sprawozdawczością, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.Szkoła przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Technikum ekonomiczne to solidna podstawa do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych.

Dodatkowo w ramach zajęć uczeń może wyspecjalizować się jako:

SPECJALISTA DO SPRAW UBEZPIECZEŃ

 

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 •  EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 •  EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Kształcone umiejętności:

Absolwent szkoły powinien jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzania biznesplanu

w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
Typowe miejsca pracy:

•pracownik administracyjno-biurowy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
•pracownik działu księgowości,
•przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•język obcy,
•wiedza o społeczeństwie,
• do wyboru: informatyka, geografia, zajęcia techniczne, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).