Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA – zawód uniwersalny

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.Biuro rachunkowe, bank, urząd skarbowy, jednostki administracji samorządowej, działy kadr, księgowości i administracji przedsiębiorstw, sekretariaty, instytucje ubezpieczeniowe – to niektóre typowe miejsca pracy dla ekonomisty. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku,polityką zatrudnienia,planowaniem i sprawozdawczością, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.Szkoła przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Technikum ekonomiczne to solidna podstawa do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych.


Dodatkowo w ramach zajęć uczeń może wyspecjalizować się jako:

SPECJALISTA DO SPRAW UBEZPIECZEŃ

 

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:

• AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

•AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Kształcone umiejętności:

• tworzenie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentacji biurowej,
• znajomość prawa cywilnego,
•zakładanie własnej działalności gospodarczej,
•obsługa programów finansowo-kadrowych,
•znajomość podstaw rachunkowości,
•organizacja pracy biurowej.

Typowe miejsca pracy:

•pracownik administracyjno-biurowy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
•pracownik działu księgowości,
•przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•język obcy,
•wiedza o społeczeństwie,
• do wyboru: informatyka, geografia, zajęcia techniczne, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).