TERMINARZ REKRUTACJI

TERMINARZ REKRUTACJI

15 czerwca – 10 lipca 2020, godz. 15.00

Otwierasz stronę https://slaskie.edu.com.pl/kandydat i wprowadzasz swoje dane do zamieszczonego tam wniosku elektronicznego i dostarczasz go do szkoły (w formie papierowej lub elektronicznie)

15 czerwca – 14 sierpnia 2020

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. godz.15.00

Dostarczasz do szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • dwa zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • karta zdrowia,
  • w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia z kandydatem umowy
    o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia, który nie ukończył 15 lat, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. godz.15.00

Dostarczasz do szkoły zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Możesz zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zmienić szkoły do których kandydujesz.

12 sierpnia 2020

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13 sierpnia – 18 sierpnia 2020, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 19 sierpnia 2020 do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom
w elektronicznej rekrutacji.