TERMINARZ DLA ÓSMOKLASISTY

13 maja – 25 czerwca 2019

Otwierasz stronę https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/ i wprowadzasz swoje dane do zamieszczonego tam wniosku elektronicznego.

Dostarczasz do szkoły wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego wniosek.

Pamiętaj o podpisie Twoim i Rodziców.

od 19 czerwca do 25 czerwca 2019

Dostarczasz do szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego lub jego kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej,
  • dwa zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • karta zdrowia,
  • w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia z kandydatem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia, który nie ukończył 15 lat, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

16 lipca 2019

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 – 18 lipca 2019

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

16 – 24 lipca 2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także orzeczenia lekarskiego.

 25 lipca 2019

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom
w elektronicznej rekrutacji.