ZASADY PUNKTACJI DLA ÓSMOKLASISTY

Od 13 maja 2019r. rekrutacja do klas pierwszych przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (www.slaskie.edu.com.pl). 

Szczegółowy terminarz rekrutacji.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 200.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja
maksymalna
Zajęcia edukacyjne dopuszczający – 2 pkt 18 punktów
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry –17 pkt
celujący – 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: maksymalnie 10 punktów
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt
b) krajowym – 3 pkt
c) wojewódzkim – 2 pkt
d) powiatowym – 1 pkt
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w takich samych  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych Maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu zewnętrznego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mnoży się razy 2
 Egzamin zewnętrzny  100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:  
język polski – 0,35 pkt za każdy uzyskany procent, 35 punktów
matematyka – 0,35 pkt za każdy uzyskany procent, 35 punktów
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,3. 20 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Punktowane zajęcia edukacyjne

Kierunek kształcenia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Drugie wybrane zajęcia edukacyjne
technik ekonomista język polski matematyka wiedza o społeczeństwie informatyka, geografia, zajęcia techniczne, historia
technik elektryk język polski matematyka zajęcia techniczne fizyka, informatyka, chemia
technik informatyk język polski matematyka informatyka zajęcia techniczne, geografia, historia
technik mechanik język polski matematyka zajęcia techniczne fizyka, informatyka, chemia
technik żywienia i usług gastronomicznych język polski matematyka informatyka zajęcia techniczne, geografia, historia
klasa rzemieślnicza język polski matematyka informatyka, zajęcia techniczne fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 


Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom
w elektronicznej rekrutacji.


 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (wszystkie kryteria mają jednakową wartość). Informację o spełnianiu powyższych kryteriów rodzic przedkłada komisji rekrutacyjnej w formie oświadczenia. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych warunków są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Kandydat starający się o przyjęcie do Technikum zobowiązany jest stawić się w terminie i miejscu wyznaczonym przez szkołę na badanie lekarskie oraz niezwłocznie dostarczyć do szkoły wydane przez lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie. Niedostarczenie w/w zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych kandydatów.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.