Ceremoniał szkolny Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu

Wstęp

 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

 

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

 

„ Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”;

 

celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ceremoniał szkolny.

 

 1. POSTAWA UCZNIA

 

W szkole właściwa postawa powinna wyrażać się poprzez:

 1. patriotyzm

 

 1. szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumiemy : godło, flagę, barwy, sztandar i banderę oraz hymn narodowy,

 

 1. szacunek dla symboli szkolnych, przez które rozumiemy godło szkoły (logo)

 

 1. GODŁO I FLAGA

 

Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych: umieszczone na lub wewnątrz budynku komunikują, Se znajduje się w nim urząd administracji publicznej, placówka oświaty. Umieszczone w większej liczbie stają się dekoracją akcentującą wydarzenie państwowe lub narodowe.

 1. Godło

 

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek.

 

 

Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła

artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego.

Nie należy używać godła z okresu PRL z dorobioną koroną.

Siedziba instytucji zobowiązanej do umieszczania godła:

 

 1. na zewnątrz

 

 • tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku oraz tablica z nazwą instytucji, po prawej stronie, poniżej godła,
 • jeżeli w budynku jest kilka typów szkół, na budynku należy umieścić jedną tablicę z godłem, a poniżej tablice z nazwami poszczególnych szkół,

 

 1. wewnątrz (pomieszczenia urzędowe, sale posiedzeń, sale wykładowe i lekcyjne)

 

 • pomieszczenia urzędowe należy rozumieć jako:  gabinet dyrektora, gabinet zastępców dyrektora, sekretariat szkoły, gabinet kierownika administracyjnego, księgowość i administrację, gabinety kierownika kształcenia zawodowego, kierownika praktyki zawodowej, kierownika Powiatowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, aula szkolna,  biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, portiernia;

 

 • pozycja godła w pomieszczeniu -najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarzy, obrazów, zdjęć,  itp.);

 

 • w salach lekcyjnych godło powinno znajdować się ponad tablicą w centralnej części ściany;

 

 • strony internetowe szkoły: 

jednostki zobowiązane do umieszczania godła powinny je umieszczać również na swoich stronach internetowych, przy czym godło powinno być zgodne z wzorem ustawowym. Poza ustawowym godłem można umieścić również jego wizerunek artystycznie przetworzony. Jeżeli poza godłem umieszcza się na stronie również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.

 

Używanie wizerunku orła ustalonego dla godła przez jednostki zobowiązane:

 

Dokumenty

 

 • używanie wizerunku orła na pismach i dokumentach urzędowych powinno być zastrzeżone dla najwyższych przedstawicieli urzędu w oparciu o przepisy odrębne, np. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (…),
 • wizerunek orła używany w urzędzie, szkole lub innej placówce oświatowej powinien być zgodny z wzorem ustawowym i starannie wykonany (unikać zlewania się linii); wzór orła do stosowania przez osoby uprawnione w jednostce powinien być ujednolicony (np. wielkość, grubość linii, kolor, miejsce umieszczania),
 • wizerunek orła powinien być umieszczany na dokumentach urzędowych, które zawierają decyzje albo postanowienia organów państwowych, lub takich, które urzędowo poświadczają ważne fakty i uprawnienia,
 • instrukcja kancelaryjna w jednostce powinna określać zasady umieszczania godła na blankietach korespondencyjnych i dokumentach, Umieszczanie godła na wizytówkach, teczkach i innych przedmiotach powinno być zastrzeżone dla najwyższych przedstawicieli urzędu.

 

 1. Flaga

 

Siedziba placówki oświatowej

 

Sposób eksponowania flagi przez jednostkę (przed oficjalną siedzibą, na zewnątrz i wewnątrz) powinien służyć przekazaniu odpowiedniego komunikatu:

 

 1. przed budynkiem – podkreśla publiczny charakter obiektu:

 

 • umieszczenie większej liczby flag państwowych jest oficjalną dekoracją, akcentującą uroczystość państwową lub narodową.
 • flaga podniesiona na lub przed siedzibą, a ponadto budynek powinien być dodatkowo udekorowany flagami;
 • flagi powinny być podniesione najpóźniej do godziny 8.00  (zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę podnosi się od godziny 8.00 rano, a opuszcza się o zachodzie słońca).
 • jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym że jeżeli są pozostawione na noc, to powinny być oświetlone;  wielkość flagi powinna być dostosowana do wielkości obiektu (nieodpowiednie jest umieszczanie bardzo małej flagi na dużym obiekcie lub odwrotnie) oraz warunków otoczenia (np. zbyt długa flaga, sięgająca głów przechodniów).

 

 1. wewnątrz -potwierdza komunikaty zewnętrzne, a w przypadku wystawienia jej obok godła państwa lub organizacji dopełnia symbolikę państwową lub organizacyjną.

 

 Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

 

 • na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku;
 • gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną;
 • flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie;
 • flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię;
 • jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać. Zaplątana flaga nie jest ozdobą;
 • podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć;
 • flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie);
 • jeżeli flaga RP jest umieszczona na pojeździe, powinna znajdować się po jego prawej stronie;
 • trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
 • jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim;
 • po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana;
 • jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości jego odsłaniania, nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię;
 • w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na
 • pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi;
 • instytucja odpowiedzialna za organizację obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinna zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia. Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię.

 

Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub organizacji międzynarodowych:

 

 • jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości;
 • flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia;
 • flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami;
 • jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo;
 • flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie;

 

zasady umieszczania większej liczby flag:

 

 • dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym -w języku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności);
 • trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. (UE, po lewej stronie).
 • gdy flaga państwowa jest umieszczona przy ścianie z inną flagą na skrzyżowanych drzewcach flaga, RP powinna być umieszczona po prawej stronie, a jej drzewce powinno być umieszczone przed drzewcem drugiej flagi.

 

 1. GODŁO SZKOŁY

 

Jest znakiem rozpoznawczym Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

Przedstawia monetę w awersie. W centrum znajduje się otwarta księga z unoszącym się ponad nią płomieniem, na obrzeżu znajduje się napis Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu. Moneta jest w kolorze złotym (żółtym), co symbolizuje radość i kosztowność; napisy i znaki są w kolorze ciemnoniebieskim, co symbolizuje mądrość i odkrywanie tajemnicy.

Barwy logo są podkreślone poprzez znaki:

 • moneta – cenność wiedzy, ale i kierunki ekonomiczne w szkole,
 • księga – mądrość i dążenie do wiedzy,
 • płomień – zapał w nauce, światło wiedzy, ale i kierunki górnicze w szkole.

 

 

 

 1. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:

 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

 

 1. uroczystości  związane z organizacją roku szkolnego:
 • inauguracja nowego roku szkolnego
 • zakończenie roku szkolnego,

 

 1. inne uroczystości szkolne:

 

 • Ślubowanie klas pierwszych,
 • Święto Edukacji Narodowej,
 • Jasełka,
 • Pożegnanie uczniów ostatnich klas,

 

 1. uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych:

 

 • wybuchu II wojny światowej,
 • 2 Maja(święto flagi)
 • 3 Maja  
 • 11 Listopada,

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Słownik  pojęć

 

patriotyzm– to miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny”

 

godło[1]– wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w I połowie XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa; po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927; oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie; po 1945 orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony (potwierdzony dekretem z 1955); od 1990 orzeł biały z koroną.

 

flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8. Flaga składa się z 2 równoległych pasów równej długości ; górny biały a dolny czerwony. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny czerwony nawiązuje do barwy pola jego tarczy;

 

hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego” , wprowadzony okólnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały określone w ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 roku,

 

ceremoniał szkolny– opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

 

Symbole szkolne:

 

godło szkoły (logo)  – jest znakiem rozpoznawczym placówki. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

 

precedencja to porządek (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz państwowych.

 

Załącznik nr 2

 

Uwagi na temat używania symboli państwowych

 

O wadze jaką powinniśmy przykładać do właściwego postępowania z symbolami narodowymi oraz znajomości zasad ich eksponowania świadczą poniższe uwagi zaczerpnięte z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2005 roku.

 

Brak ustawowych rozwiązań określających zasady posługiwania się symbolami   państwowymi doprowadził do opracowania zbioru wskazówek . Ich przestrzeganie zapewni symbolom państwowym należną cześć i szacunek zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Przedstawione poniżej zasady odnoszą się do administracji publicznej (rządowej, samorządowej) oraz szkół i placówek oświatowych.

 

 • Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem .
 • Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.
 • Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi.
 • Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych.
 • Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych – należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały; przy zwielokrotnieniu stają się dekoracją.

 

W instytucji zobowiązanej do używania godła i wywieszania flagi RP zapisy określające odpowiedzialność za używanie symboli państwowych powinny być wprowadzone do regulaminu organizacyjnego lub innego dokumentu określającego zakresy obowiązków odpowiedzialnych pracowników. Odpowiedzialność powinna obejmować w szczególności:

 

 • właściwe umieszczanie godła i flag,
 • okresowe sprawdzanie ich stanu,
 • wymianę zużytych,
 • terminowe wywieszanie flag,
 • zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia.

 

Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. W związku z tym przy zakupie nowych godeł i flag należy upewnić się, że są zgodne z wzorami zawartymi w ustawie (Żądać poświadczenia producenta o zgodności lub przynajmniej porównać z wzorami zawartymi w ustawie). W Polsce nie ma wymogu uzyskania licencji na produkcję godeł i flag odpowiadających wzorom ustawowym. W rezultacie dostępne na rynku godła i flagi często nie spełniają wymogów ustawowych (np. niezachowanie wymaganych proporcji, kolorów, odcieni, kształtów itp.).

 

Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, tj. niezniszczone, nieuszkodzone, niezgniecione, niepostrzępione, niewyblakłe itp. Przydatne jest określenie minimalnej częstotliwości wymiany flag na czyste oraz czyszczenia godeł. Natychmiast należy reagować w przypadkach zanieczyszczenia (np. spowodowanego warunkami atmosferycznymi) lub uszkodzenia.

Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 

Wycofane z użycia godła i flagi nie mogą być wyrzucane do śmietnika, lub porzucane w przypadkowych miejscach, ale powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech używalności. Przed zniszczeniem flaga powinna być rozcięta, aby rozdzielić barwy. Metalowe tablice z godłem należy dokładnie zamalować przed zezłomowaniem lub pociąć.

Instytucje zobowiązane do używania godła i flag RP powinny prowadzić ewidencję przychodów (zakupy) oraz rozchodów (protokoły niszczenia).

 

Załącznik nr 3

 

Podstawowe informacje o znakach Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

 

Herb, flaga oraz hymn to znaki określające suwerenność naszego państwa.

Herby , czyli znaki rodów, państw, miast, opisuje się za pomocą odpowiedniej terminologii.

Herb posiada :

 

 1. tarczę (jej powierzchnię nazywamy polem)
 2. godło (znak w polu tarczy).

Często pojęcie herbu utożsamia się z wyobrażeniem orła białego podczas, gdy jest to tylko godło czyli część herbu. Błędne zapisy tego dotyczące znajdują się nawet w konstytucji RP. Nazwą herbu naszego państwa jest Orzeł Biały. Jest to wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Nie znamy dokładnie genezy naszego herbu. Wiadomo, że znak orła został przyjęty przez książąt piastowskich w całej Polsce. Miało to miejsce w I połowie XIII wieku. Orzeł jako znak książęcy podtrzymywał świadomość wspólnego pochodzenia. Po okresie rozbicia dzielnicowego Przemysł II , koronując się na króla Polski w 1295 roku powrócił do znaku Orła Białego. Wizerunek orła z jego pieczęci jest najstarszym wyobrażeniem w pełni ukształtowanego herbu. Warto zdać sobie sprawę, że jest to jeden z najstarszych na świecie herbów państwowych. Nie został zmieniony przez 700 lat, poza okresem zaborów i PRL . Ostatni Jagiellonowie wprowadzili zwyczaj łączenia znaku orła z osobistym monogramem królewskim wiązanym na piersiach orła. Po podpisaniu unii lubelskiej orzeł był zawsze znakiem Korony. W dobie królów elekcyjnych do czteropolowego herbu dodawano tarczę środkową z herbem panującego. Okres rozbiorów spowodował, że Orzeł Biały stracił samodzielny byt. Po wybuchu powstania listopadowego , rząd narodowy wprowadził herb przedstawiający Orła Białego z Pogonią Litewską na dwudzielnej tarczy. W powstaniu styczniowym w 1863 roku władze wprowadziły koronę jagiellońską, która łączyła Orła, Pogoń i św. Michał Archanioła. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm Ustawodawczy przywrócił jako herb państwa Orła Białego. Jego stylizacja nawiązywała do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1927 roku rozporządzenie Prezydenta RP zmieniło nieco wizerunek Orła. W takiej formie przetrwał on na obczyźnie do 1956 roku. W PRL zachowano wizerunek Orła z 1927 roku, ale pozbawiono go korony. Oficjalny wzór współczesnego Orła Białego pochodzi z 1990roku.

 

Flaga to  znak złożony z barw narodowych.

Pojęcie flagi pojawia się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. W dawnej Rzeczpospolitej używano chorągwi państwowej heraldycznej– czerwonej z wizerunkiem Orła Białego. Biało-czerwone barwy pojawiały się rzadko.

Pod koniec XVIII wieku i w czasach Księstwa Warszawskiego pojawiały się w formie kolistej kokardy. W czasie powstania listopadowego 7 lutego 1831 roku kokardy biało-czerwone uznano za barwy narodowe. Nawiązywały one do bieli Orła i Pogoni oraz czerwieni ich pól. Warto podkreślić, że Polska ma jedne z najstarszych w świecie zdefiniowane barwy narodowe.

Hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego .W 1797 roku w Reggio nell Emilia Józef Wybicki napisał słowa do melodii, która muzykolodzy uznają za anonimową . Tak powstała „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” jej słowa różnią się od słów dzisiejszego hymnu. Od czasów powstania listopadowego uznawano ją za pieśń narodową. Od 1918 roku wykonywano jako hymn państwowy. Pod względem prawnym usankcjonowano tą sytuację dopiero w 1926 i 1927 roku. Najpierw Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało okólnik do kuratoriów okręgów szkolnych podając tekst i nuty hymnu. Rok później Minister Spraw Wewnętrznych wysłał do wojewodów okólnik z obowiązującym tekstem jednej zwrotki i refrenu. W tym samym roku ustalono akompaniament fortepianowy i podkład harmoniczny hymnu. Mazurka Dąbrowskiego do ustawy zasadniczej wpisano dopiero w roku 1976. W takiej formie obowiązuje on do dziś.

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz …

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz …

Mówił ojciec do swej Basi,
Cały zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”

Marsz, marsz …
 

 Załącznik nr 4

 

Uroczystości z udziałem zaproszonych gości

 

W Polsce precedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. W niektórych krajach uzależniona jest od posiadanych tytułów szlacheckich, honorowych lub posiadanych odznaczeń.

W Polsce precedencja wygląda następująco:

 

 1. Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 • marszałek Sejmu,
 • marszałek Senatu,
 • prezes Rady Ministrów,
 • prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • prezes Sądu Najwyższego,
 • ministrowie,
 • prezes NBP,
 • prezes NSA,
 • prezes NIK,
 • rzecznik praw obywatelskich,
 • prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 • parlamentarzyści,
 • szef Kancelarii Prezydenta,
 • szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,
 • szef Kancelarii Premiera,
 • szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • sekretarz stanu,
 • kierownik urzędu centralnego,
 • wojewoda.

 

 1. Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:
 • wojewoda,
 • marszałek województwa,
 • przewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wicewojewoda,
 • kurator oświaty
 • prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • wiceprzewodniczący Zarządu Województwa,
 • wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wizytator kuratorium oświaty
 • członek Zarządu Województwa,
 • radny województwa,
 • dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,
 • skarbnik województwa.
 • inni zaproszeni goście

 

 1. Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:
 • starosta,
 • przewodniczący Rady Powiatu,
 • wicestarosta,
 • dyrektor wydziału oświaty
 • wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • inspektor wydziału oświaty
 • członek Zarządu Powiatu,
 • radny powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu
 • inni zaproszeni goście

 

 1. Precedencja stanowisk w gminie (mieście):
 • wójt (burmistrz, prezydent miasta),
 • przewodniczący rady gminy (miasta),
 • zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • dyrektor wydziału oświaty
 • wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),
 • radny gminy (miasta),
 • sekretarz gminy (miasta),
 • skarbnik gminy (miasta),
 • inspektor nadzorujący placówkę
 • sołtys,
 • przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla)
 • inni zaproszeni goście

 

Powitanie gości

Zaproszonych gości powinien powitać Dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie dyrektor i prowadzi na miejsce uroczystości .

 

Zajmowanie miejsc

Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). Jest to zasada heraldyczna, przeniesiona do protokołu flagowego, zgodnie z którą prawą stronę tarczy herbowej określa się z pozycji trzymającego ją niegdyś rycerza.

 

Formy grzecznościowe

Do osoby duchownej (biskup, arcybiskup, kardynał) zwracamy się „Jego Eminencjo”.

Duchowny, który uczestniczy w uroczystościach szkolnych powinien być witany w pierwszej kolejności zaraz po wojewodzie, a przed prezydentem miasta czy burmistrzem.

Analogicznie do przedstawionej powyżej sytuacji powinien zachować się Dyrektor szkoły, który na uroczystości zaprasza wójta i proboszcza. Ten ostatni powinien być witany na początku.

 

Załącznik nr 5

 

Tekst ślubowania klas pierwszych

 

„Nauczycielom, rodzicom i moim kolegom – przyrzekam uroczyście:

uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie,

szanować własność szkolną i wszelkie dzieło pracy innych ludzi,

własną rzetelną pracą służyć Rzeczpospolitej Polskiej,

umacniać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność,

nie czynić nic, co mogłoby przynieść ujmę Powiatowemu Zespołowi Szkół w Bieruniu,

do którego społeczności należę od tej chwili”

 

Załącznik nr 6

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących symboli, barw narodowych oraz hymnu państwowego:

 

 1. Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. Nr78, poz.483)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2019 poz. 1509)
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1439)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz.U. 2002 nr 34 poz. 324)
 5. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw (Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199)
 6. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100