Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BIERUNIU

 

       Misja szkoły :

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu – nowoczesną placówką oświatową, przyjaźnie wspomagającą wszechstronny rozwój każdego ucznia.

 

Wizja rozwoju szkoły:

 • tworzymy szkołę bez agresji i zagrożeń społecznych, przygotowującą uczniów do startu
  w dorosłe życie
 • zapewniamy dobrze zorganizowany proces dydaktyczny prowadzony przez kompetentną kadrę, która podejmuje doskonalenie zawodowe, zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego, preferuje aktywne i nowoczesne metody i formy pracy, otacza uczniów profesjonalną opieką wychowawczą zapewniamy każdemu uczniowi warunki do nabycia
  i rozwoju wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów zewnętrznych,
  a także zapewniających rozwój w wybranych dziedzinach
 • wyposażamy uczniów w niezbędne kompetencje potrzebne do planowania kariery zawodowej, wejścia na rynek pracy, kontynuację edukacji na etapach wyższych
 • kształcimy umiejętności praktyczne, które umożliwią naszym absolwentom konkurowanie na rynku pracy, promujemy wartości etyczne, historyczne, kulturalne, budujemy więzi ze społecznością lokalną i regionem
 • kształtujemy wśród uczniów postawy aktywne, przedsiębiorcze, tolerancyjne, wrażliwe na problemy społeczne, świadomość obowiązków i praw obywatelskich, przestrzegania zasad porządku prawnego
 • współpracujemy z rodzicami poprzez wspieranie ich w wychowaniu dzieci i czynienia ich partnerami szkoły
 • pomagamy uczniom w trudnych sytuacjach materialnych, rodzinnych i społecznych
  w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i zdobycia wykształcenia
 • współpracujemy z instytucjami i organizacjami, a przede wszystkim lokalnymi przedsiębiorcami
 • zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły podczas zajęć edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu, wycieczek edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zbiorowych wyjść na uroczystości i imprezy okolicznościowe

Model absolwenta:

Absolwent Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu:

 • posiada wiedzę i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia, potrafi je wykorzystać
  w praktyce oraz zaplanować własną karierę zawodową i edukacyjną
 • jest przedsiębiorczy, zna zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • potrafi korzystać z technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy
  i samokształcenia
 • podejmuje działania na rzecz rozwoju intelektualnego i kulturalnego
 • szanuje poglądy innych, jest tolerancyjny wobec innych kultur i tradycji
 • potrafi wyrażać własne opinie, pracować w grupie, podejmować decyzje
 • cechuje go odpowiedzialność i troska o zdrowie swoje i innych
 • szanuje przepisy prawa
 • postępuje zgodnie z obowiązującymi normami życia społecznego