MATURA

MATURA 2021

Strona ta skierowana jest głównie do tegorocznych maturzystów. Zamieszczone tu informacje, odnośniki i linki mają na celu pomoc w przygotowaniu się do matury.

NOWE INFORMACJE   (aktualizacja 30 grudnia 2020r.)

GŁÓWNE ZMIANY NA EGZAMINIE MATURALNYM TO:

  • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego (do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego MOŻE przystąpić absolwent, który:
  1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego (absolwent przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły  i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną),
  2. jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej (absolwent przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza),

Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egz. maturalnego  POBIERZ DEKLARACJĘ

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE DOKONALI ZMIAN W DEKLARACJI I NIE PRZEKAZALI INFORMACJI I OŚWIADCZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINÓW USTNYCH – NIE PRZYSTĘPUJĄ DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINÓW

  • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym  (absolwent może dokonać zmian w deklaracji),
  • umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego (absolwenci, o którzy nie złożyli deklaracji wstępnej do 30 września 2020 r. mogą złożyć  deklarację ostateczną w terminie do dnia 7 lutego 2021 r., z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki opisane powyżej).

Deklaracja przystąpienia do matury POBIERZ ZAŁĄCZNIK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZMIAN W EGZAMINIE MATURALNYM 2021  zobacz wideochat z dyrektorem CKE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE sprawdź tutaj

FORMUŁA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH W 2021r. sprawdź tutaj

ANEKSY DO INFORMATORÓW MATURALNYCH:


WAŻNE TERMINY

do 8 lutego – złożenie deklaracji ostatecznej ( w przypadku braku zmian w deklaracji wstępnej staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną)

do 4 marca – ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

4-20 maja sesja egzaminacyjna w terminie głównym

1-16 czerwca sesja egzaminacyjna w terminie dodatkowym

5 lipca ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji podstawowej i dodatkowej

24 sierpnia egzamin maturalny w sesji poprawkowej (nie przeprowadza się egzaminu poprawkowego w części ustnej)

10 września – ogłoszenie wyników w sesji poprawkowej


NOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH: zobacz

NOWA INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: zobacz

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU MATURALNEGO: zobacz

KOMUNIKAT O  MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH: zobacz

KOMUNIKAT O  EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI: zobacz

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego sprawdź

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl