Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA – zawód uniwersalny

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.Biuro rachunkowe, bank, urząd skarbowy, jednostki administracji samorządowej, działy kadr, księgowości i administracji przedsiębiorstw, sekretariaty, instytucje ubezpieczeniowe – to niektóre typowe miejsca pracy dla ekonomisty. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku,polityką zatrudnienia,planowaniem i sprawozdawczością, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.Szkoła przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Technikum ekonomiczne to solidna podstawa do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 •  EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 •  EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzanie biznesplanu

w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
Typowe miejsca pracy:

•pracownik administracyjno-biurowy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
•pracownik działu księgowości,
•przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•matematyka,
•wiedza o społeczeństwie,
• do wyboru: informatyka, geografia, technika, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).