REKRUTACJA LO

Liceum dla dorosłych umożliwia zdobycie wykształcenia średniego. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co oznacza, że odbywają się w trakcie dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) dwa razy w miesiącu.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) ale  tylko 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej! To ostatnia szansa podjąć naukę w liceum dla dorosłych na starych zasadach! Po reformie okres nauki wydłuży się do 4 lat ( 8 semestrów). 

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. 

N I E   C Z E K A J !   D O Ł Ą C Z   D O   N A S !

 

TERMINY REKRUTACJI:      

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. 

– termin składania dokumentów 

do 15 lipca 2019 r. 

– weryfikacja wniosków 

16 lipca 2019 r. 

– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. 

– potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły

25 lipca 2019 r. 

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

od 26 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

– termin postępowania uzupełniającego 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH: 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie i geografia

  System nauczania: zaoczny

  Czas trwania: 6 semestrów

 4 semestry dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej!

  Wymagania wstępne dla słuchaczy:

  •  ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła zawodowa
  •  ukończenie w roku podjęcia nauki 18 lat życia

  Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  • wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj -> WNIOSEK LO
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej 
  • 2 aktualne zdjęcia 

    WAŻNE INFORMACJE 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.