K-2 II edycja

ZAPRASZAMY DO  II EDYCJI  PROJEKTU  K2 „KARIERA I KOMPETENCJE”  –

8 maja 2017r.  rozpoczynamy akcję informacyjno-promocyjną, a od 15 do 19 maja 2017r. będzie prowadzona rekrutacja do II edycji projektu „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” dla uczniów kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik mechanik oraz technik górnictwa podziemnego.  

Formularze rekrutacyjne do pobrania  poniżej oraz w szkole w punkcie rekrutacyjnym – pok. 7. Zasadą w procesie rekrutacji jest najpierw złożenie formularza rekrutacyjnego w formie papierowej, a następnie wypełnienie ankiety online.

Początek rekrutacji :  15  maja, godz.13.00 , pok.7 , p.Bogumiła Stachura

LogoProjektuK2

Dla uczestników projektu na początek zaplanowano zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego, podczas których przeprowadzane będą indywidualne diagnozy predyspozycji zawodowych – i ustalanie jakie kursy uczestnik będzie chciał ukończyć. Oferta atrakcyjnych kursów i szkoleń jest na dzień dzisiejszy otwarta.

W ramach Projektu uczniom dedykowane są atrakcyjne formy wsparcia takie jak:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe:

– badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,

– opracowanie Indywidualnych Planów Kariery.

– indywidualne spotkania rozwojowe – coaching kariery,

  • Program Talenty:

– zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,

– mentoring talentów na uczelni wyższej,

– udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,

– zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,

– udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników

naukowych.

  • kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień,
  • płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego zawodowego
    we współpracy z pracodawcami,
  • grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

www.ksse.com.pl/karieraikompetencje/

 Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne!

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

                Projekt współfinansowany  jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,

Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

 

Regulamin w formie PDF >> zobacz<<


Formularz rekrutacyjny w formie PDF >> pobierz<<

 


O projekcie w mediach:tutaj