Mam zawód

MAM ZAWÓD- MAM PRACĘ W REGIONIE

AKTUALNOŚCI

KURSY SPAWANIA- BARDZO WAŻNE  INFORMACJE !!!

Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w kursach spawania ( MIG i MAG) otrzymają na swoją pocztę mailową informację o harmonogramie zajęć od wykonawcy firmy Behap-Bud Trzebinia.
Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi, zmiany terminów ze względu na ograniczony czas trwania kursów nie będą możliwe.
Harmonogramy są również dostępne na gazetce obok pok. 7. 

Przypominam również uczestnikom kursu SEP, że pierwsze zajęcia rozpoczną  się 22 kwietnia tj. wtorek o godz. 9.00.

KORZYSTAJ Z PLATFORMYE-LEARNINGOWEJ !

 Logowanie odbywa się na stronie: 

https://ematura.eduportal.pl/Login.aspx

Zapraszamy wszystkich do korzystania z zasobów platformy. Wykorzystując platformę nadrabiasz zaległości i robisz postępy! Pracujesz, wykorzystując nowoczesną technologię informacyjną jaką jest e-learning. Naprawdę warto!

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI

Uczestnicy I edycji projektu, którzy chcą się ubiegac o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia ( kursy, praktyki, zajęcia pozalekcyjne) proszeni są o złożenie w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego kompletu dokumentów.
Informacja nt. jest udostępniona na tablicy ogłoszeń ( obok pok. 7) oraz  została przesłana do wszystkich uczestników drogą mailową.

Termin składania wniosków : 19 września do 4 października.

O zwrot kosztów dojazdu mogą się ubiegać tylko Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli już udział w ww. formach wsparcia (Uczestnicy Projektu, którzy są w trakcie uczestnictwa w kursach będą mogli ubiegać się z zwrot kosztów dojazdu w ostatnim kwartale 2013 r.)

UWAGA UCZESTNICY II EDYCJI PROJEKTU !!!

Spotkanie organizacyjne, na którym zostaną podpisane umowy uczestnictwa oraz przedstawiony szczegółowy harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego odbędzie się 23 września o godz. 14.00.
Proszę wszystkich projektowiczów o przyjście do sali nr 6.

KORZYSTAJ Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ- WARTO!

Przypominamy wszystkim uczestnikom I edycji projektu o możliwości korzystania z zasobów platformy e-learningowej. Zajęcia na platformie są doskonałą formą uzupełnienia wiedzy i przygotowania się do matury. Każdy może się dokształcić pod okiem ekspertów bez wychodzenia z domu.
Loginy i hasła do platformy zostały przekazane po feriach zimowych, są również dostępne u koordynatora projektu. Zapraszamy!

UWAGA UCZESTNICY II EDYCJI PROJEKTU !

Listy zakwalifikowanych uczestników IIedycji z podziałem na grupy są udostępnione na tablicy ogłoszeń obok pok. 7. Każdy uczestnik otrzyma również informację mailową o terminie i miejscu pierwszego spotkania. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Bogumiła Stachura, koordynator projektu.

II Nabór do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie"

od 5 czerwca do 5 lipca br.

 

Zarząd Powiatu wyznaczył ramy czasowe rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do projektu
dla szkolnictwa zawodowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Dokumenty aplikacyjne będzie można składać w terminie od 5 czerwca do 5 lipca br.

Informacje o projekcie:

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wsparcie dwuetapowe. Na I etap składają się zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego, II etap obejmuje ponadto indywidulane doradztwo zawodowe i tzw. pakiet wsparcia. Dwuetapowa rekrutacja uczestników projektu ma na celu uniknięcie nieprzemyślanych decyzji o udziale w projekcie, a tym samym zapobieganie rezygnacjom z udziału w dalszej części wsparcia.

Cele projektu:

•    zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia

     zawodowego w województwie śląskim,

•    podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki

     rozwoju zawodowego,

•    poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć

     pozalekcyjnych/pozaszkolnych, staży/praktyk i kursów/kursów certyfikowanych,

•    podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup

     materiałów dydaktycznych,

•    poprawa kontaktu uczeń-szkoła-pracodawca,

•    poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Pakiet wsparcia:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego
  i indywidualnego,
 • zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozaszkolne,
 • kursy/kursy certyfikowane,
 • praktyki/staże, wizyty studyjne u pracodawców,
 • kursy on-line dostępne na  platformie e-learningowej: (3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę),
 • doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

Grupa docelowa:

Uczniowie szkół biorących udział w projekcie tzn. Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu
i w Lędzinach.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:

 • kształci się w szkole (zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w projekcie,
 • nie była uczestnikiem projektu w poprzednim roku szkolnym,
 • nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Punkt naboru do projektu:

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie składają dokumenty aplikacyjne w szkole,
do której uczęszczają.  

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

ul. Granitowa 130, 43-155 Bieruń

Biuro Kierownika Szkolenia Praktycznego, pokój nr 7

Kontakt: Bogumiła Stachura, tel. (32) 216 38 02 wew. 20

Dokumenty aplikacyjne:

 • formularz zgłoszeniowy do projektu,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • ankieta rekrutacyjna.

Ww. dokumenty można pobrać w wyznaczonych punktach naboru do projektu lub ze strony internetowej projektu: www.e-zawodowcy.eu (zakładka: O projekcie – dokumenty
do pobrania).
Ze strony tej można również pobrać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie.

Wydział Edukacji, pokój 219, e-mail: edukacja@powiatbl.pl

Osoby do kontaktu:

Zenon Kubica – tel. (32) 226 91 66,

Anna Nyga, Katarzyna Wilczak – tel. (32) 226 91 67

Baza uczniów, absolwentów i pracodawców!!!

www.e-zawodowcy.eu

Od 17 maja br. uczniowie, absolwenci jak i pracodawcy mogą zapisywać się do specjalnej bazy utworzonej
w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Za pośrednictwem bazy pracodawcy mogą znaleźć pracowników, zaś absolwenci i uczniowie pracę bądź też miejsce praktyk czy stażu.

Korzyści dla uczniów i absolwentów

Wszyscy uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników mogą stworzyć CV, dodać je do bazy, a następnie wyszukiwać i przeglądać oferty pracy.

Korzyści dla pracodawców

Pracodawcy zapisani do bazy będą mieli możliwość samodzielnego utworzenia wizytówki firmy, zamieszczania ofert pracy, praktyk, staży oraz wyszukiwania i przeglądania CV uczniów
i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników.

Aby dołączyć do bazy:

wystarczy wypełnić odpowiednio formularz rejestracyjny dla Ucznia/Absolwenta lub dla Pracodawcy dostępny na stronie internetowej www.e-zawodowcy.eu (zakładki: dla ucznia/dla pracodawcy).

Aktywacja konta Ucznia/Absolwenta zostanie potwierdzona poprzez otrzymanie dostępu do konta
za pomocą unikalnego loginu i hasła, zaś „aktywowany” Pracodawca otrzyma e-maila z informacją
o aktywacji konta na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

Usługa udostępniana jest bezpłatnie.

Więcej informacji nt. korzystania z ww. bazy zawiera Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (link www.e-zawodowcy.eu/dla_pracodawcy/regulamin.html).

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do korzystania z bazy.

 Informacja nt.  kursów – sprawdź!!!

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do zapoznania się z informacją dotyczącą terminów i rodzajów kursów, na które zostali zakwalifikowani. Listy są  udostępnione na tablicy ogłoszeń (obok pok. 7).

Uczestnicy projektu, którzy nie otrzymali na swoją pocztę mailową loginów do platformy e-learningowej proszeni są o zgłoszenie się do koordynatora projektu.

Przypominamy wszystkim uczestnikom projektu o możliwości korzystania
z zasobów platformy e-learningowej- naprawdę warto!

 Zmiany w regulaminie projektu "MAM ZAWÓD-MAM PRACĘ W REGIONIE"

15 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdziła zmiany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mam zawód-mam pracę w regionie". Aktualna wersja Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie projektu

                                                      www.e-zawodowcy.eu

w zakładce O projekcie-dokumenty do pobrania.

Nowe zapisy w Regulaminie dotyczą m.in.:

 • możliwości uczstnictwa w Projekcie uczniów klas pierwszych technikum
 • możliwości dostępu do platformy e-learningowej dla wszystkich uczestników Projektu zakwalifikowanych do II etapu
 • doprecyzowania zapisów dotyczących odpłatności, a następnie refundacji za egzamin w przypadku, gdy jest on warunkiem uzyskania certyfikatu, zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia,
 • warunków zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia
 • przerwania lub zakończenia udziału w projekcie

Prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się ze zmianami w regulaminie.

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ PROJEKTU MAM ZAWÓD

 

www.e-zawodowcy.eu

 

Wszystkich uczniów szkół zawodowych już uczestniczących w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”, a także uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie w przyszłym roku szkolnym, jak i pracodawców informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej w ramach projektu: www.e-zawodowcy.eu.

Na stronie tej znajdują się ogólne informacje o założeniach projektu, przedstawiono również krok po kroku jak wziąć w nim udział, uczniowie mają także możliwość pobrania ze strony dokumentów aplikacyjnych.

Z nowej strony projektu może skorzystać zarówno uczeń jak i pracodawca. Pewnym novum dla uczniów jest tzw. kreator CV. Pracodawcy zaś poprzez stronę www.e-zawodowcy.eu mogą pozyskać stażystów i praktykantów. Wkrótce na stronie pojawi się aplikacja, poprzez którą zainteresowani pracodawcy będą mogli zarejestrować się w bazie. Rejestracja zapewni im m. in. dostęp do bazy danych uczniów, którzy zarejestrują się na stronie www.e-zawodowcy.eu, jak również możliwość składania ofert staży, praktyk oraz okresowego i stałego zatrudnienia

zawodowcy


kapital