Nowoczesne kształcenie

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu”

 ******************************************************************************

       Nowe Plany Zajęć (semestr 2014/2015) – I blok tematyczny

  

 • Zajęcia z MATEMATYKI    pobierz
 • Zajęcia z ZAWODOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO   pobierz

Nowe Plany Kursów (semestr 2014/2015) – II blok tematyczny

 • Inżynieria projektowania komputerowego CAD  pobierz
 • Komputer i Internet w zawodach technicznych   pobierz
 • Jakość obsługi w turystyce – pobierz
 • Obsługa kas fiskalnych – pobierz
 • Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

 Podane godziny i dni mogą ulec zmianie. Proszę zgłaszać wszelkie wątpliwości co do kursów .

 
 
Terminy i godziny reszty kursów już wkrótce !!!!!!!!
 

  ******************************************************************************

  STAŻE ZAWODOWE

 

Odbywają się od 01.07.2014 r. do 31.08.2014 r.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Projektu do 26.06.2014, czyli:

 • podpisany egzemplarz umowy stażowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w stażu zawodowym

Każdy uczestnik staży otrzyma (po 18.06.2014):

 • Dzienniki staży;
 • Listy obecności;
 • Regulamin;
 • Ankietę ewaluacyjną.

Wszelkie dokumenty wystawiane przez Przedsiębiorców przyjmujących na staż należy drukować na papierze firmowym.

******************************************************

DO POBRANIA:

* Regulamin  pobierz

* Oświadczenie pobierz

* Umowa pobierz

* Firmówka pobierz

*****************************************************************************

 Lista Uczestników Projektu  – II blok tematyczny     

pobierz

 
******************************************************************************
Informacje o projekcie
 
 

Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu w Partnerstwie z firmą Profi Biznes Group.

Profi Biznes Group, będąca Liderem Projektu, oferuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi szkoleniowo-doradczej. Szeroka, doskonale przygotowana kadra trenerska prowadzi szkolenia poszerzające kompetencje zawodowe w sposób zindywidualizowany dla każdej osoby.

Projekt realizowany jest od 01.09.2013 do 31.12.2014 roku na terenie PZS.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2013-nowoczesne-ue

85% środków będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast 15 % to środki Budżetu Państwa. Szkoła wnosi także wkład własny w formie niepieniężnej w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacnianie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia a także dostosowanie umiejętności zawodowych 150 uczniów z Technikum w Bieruniu do wymogów rynku pracy do końca grudnia 2014 roku.

Korzyści: dostosowanie kształcenia zawodowego do realnych potrzeb rynku pracy!!!!!!!!!!

Pakiet wsparcia:

 •  Zajęcia dodatkowe z matematyki i zawodowego języka angielskiego.
 •  Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy.
 •  Kursy kwalifikacyjne certyfikowane.
 •  Branżowe praktyki zawodowe u pracodawców.
 •  Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne.
 •  Doposażenie pracowni informatycznej.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

W projekcie udział bierze 150 uczniów Technikum(48 dziewczyn, 102 chłopców) kształcących się na kierunkach:

 •  technik ekonomista,
 •  technik handlowiec,
 •  technik informatyk,
 •  technik elektryk,
 •  technik mechanik

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:

 •  kształci się w szkole (technikum) biorącej udział w projekcie,
 •  nie jest uczestnikiem tego samego zadania innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

********************************************************

Oferta Edukacyjna:

 

2013-nowoczesne-ma2013-nowoczesne-ja

Zajęcia odbywają się od 01.10.2013 roku.

2013-nowoczesne-ez

Program:

 •  Decyzje dotyczące zawodu;
 •  Zainteresowania, uzdolnienia, cechy charakteru;
 •  Dokumenty aplikacyjne;
 •  Wymogi pracodawców i ich oczekiwania;
 •  Rozmowa kwalifikacyjna;
 •  Sposoby szukania pracy;
 •  Rynek pracy w rejonie.

Zajęcia odbywają się od 01.03.2014 roku do 30.06.2014 roku.

2013-nowoczesne-2d

Program:

 •  Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej;
 •  Tworzenie obiektów;
 •  Edycja obiektami;
 •  Rysowanie pozycyjne i wymiarowe;
 •  Modelowanie bryłowe ACIS;
 •  Oglądanie rysunku w przestrzeni;
 •  Animowanie nawigacji;
 •  Rysowanie precyzyjne 3D;
 •  Wydruk.

2013-nowoczesne-ki

Program:

 •  Używanie standardowych aplikacji do tworzenia i modyfikowania dokumentów;
 •  Podstawowe elementy komputera;
 •  Organizacja danych na komputerze;
 •  Typy plików i ich rozszerzenia;
 •  Okno przeglądarki;
 •  Zakładanie konta pocztowego;
 •  Odbieranie i wysyłanie e-maili;
 •  Książka adresowa;
 •  Wyszukiwarka- działanie;
 •  Zapis stron sieci Web oraz jej różnego typu elementów na dysk.

2013-nowoczesne-an

Program:

 •  Tworzenie i obróbka grafiki 2D w programach ADOBE Photoshop oraz ADOBE Ilustrator;
 •  Praca i animacja w programie ADOBE Flash;
 •  Montaż nieliniowy;
 •  Tworzenie cyfrowych efektów specjalnych.

2013-nowoczesne-a3

Program:

 •  Budowanie i funkcjonowanie programu MAYA;
 •  Podstawowe typy geometrii;
 •  Podstawy modelownia;
 •  Podstawy oświetlenia;
 •  Podstawy teksturowania;
 •  Podstawy cieniowania.

2013-nowoczesne-ut

Program:

 •  Podstawowe pojęcia w turystyce;
 •  Komunikacja interpersonalna;
 •  Etykieta rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej;
 •  Zasady obsługi klienta;
 •  Profil klienta;
 •  Gromadzenie i analiza danych;
 •  Formy reklamacji;
 •  Koncepcja zarządzania relacji z klientami;
 •  Różnice kulturowe.

2013-nowoczesne-ti

Program:

 •  Sprzęt i oprogramowanie komputerowe;
 •  Edycja dokumentów;
 •  Obliczenia arkuszowe;
 •  Bazy danych;
 •  Multimedia;
 •  Technologie informacyjno-komunikacyjne;
 •  Technologie mobilne;
 •  Grafika biznesowa.

2013-nowoczesne-kf

Program:

 •  Obsługa kas i wag używanych w sklepach wielkopowierzchniowych;
 •  Obsługa programu do fakturowania;
 •  Omówienie obowiązujących przepisów prawno – fiskalnych;
 •  Wystawianie faktur VAT, rachunków;
 •  Ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych;
 •  BHP.

2013-nowoczesne-sep 2013-nowoczesne-so

Program:

 •  Obsługa miernika;
 •  Sporządzanie protokołów na podstawie wyników pomiarów;
 •  Obsługa programu komputerowego ściśle powiązanego z tym miernikiem.

Blok dodatkowych zajęć zawodowych ruszą od 01.01.2014 roku.

2013-nowoczesne-sz

Realizowane będą od 07.2014 do 08.2014 roku w przedsiębiorstwach z branży informatycznej oraz usługowo-handlowej.

Współpraca z pracodawcami będzie miała charakter formalny, zostaną podpisane umowy o realizację staży. Firmy będą wybierane pod kątem branży, w której działają, a dodatkowo będzie brane pod uwagę: dostępność opiekunów stażystów, posiadany park maszynowy i odległości od placówki.

******************************************************************************

 Punkt naboru do projektu

 
 

Biuro projektu mieści się w Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu ul. Granitowa 130, 43-155 Bieruń pokój 7b.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie składają dokumenty aplikacyjne w pokoju 7b lub w sekretariacie.

Regulamin projektu: pobierz

Dokumenty aplikacyjne:

 •  formularz zgłoszeniowy do projektu: pobierz,
 •  oświadczenie uczestnika projektu,
 •  deklaracja uczestnictwa w projekcie:  pobierz.

Ww. dokumenty można pobrać ze strony bądź w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń tutaj.

Osoby do kontaktu:
Zetelman Agnieszka, pokój 7b
agnieszka.pokl@op.pl

507-260-206