Regulamin SU

REGULAMIN SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BIERUNIU

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 W Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU.

 §2

 SU tworzą wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 §3

 Do zadań SU należą w szczególności:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

 §4

 Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 

§5

 Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 1. wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ZARZĄD SU ORAZ SAMORZĄDY KLASOWE

 

§6

Przedstawicielem Samorządu Klasowego jest jego Przewodniczący, a w uzasadnionych przypadkach Zastępca.
Do kompetencji Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 1. identyfikowanie potrzeb uczniów,
 2. inspirowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 3. udział w spotkaniach organizowanych przez Zarząd SU
 4. informowanie uczniów o działalności Zarządu SU.

 

§7

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 1. uczestniczenie w pracach Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrekcji,
 3. troszczenie się o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§8

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikowanie potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
 5. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

 

§9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestniczenie w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troszczenie się o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§10

Zarząd SU składa się z trzech osób wybranych w wyborach do SU. Osoby te ustalają między sobą pełnione funkcje:

 1. Przewodniczącego SU,
 2. Wiceprzewodniczącego SU,
 3. Skarbnika SU.

Jeżeli powołany zarząd nie jest jednomyślny w kwestii przydziału funkcji, Przewodniczącym Zarządu SU zostaje kandydat, który zdobył największą liczbę głosów. Tak wybrany Przewodniczący przydziela członkom Zarządu pozostałe funkcje.

 

§11

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,
 3. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Samorządów Klasowych,

 

§12

Wiceprzewodniczący SU:

 1. wspiera w działaniach Przewodniczącego SU,
 2. pełni obowiązki Przewodniczącego SU podczas jego nieobecności.

 

§13

Skarbnik SU:

 1. gromadzi środki finansowe oraz dokonuje ich rozliczenia na koniec kadencji.

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§14

 Wybory do Zarządu SU są równe, tajne i powszechne.

 

§15

 Prawo głosowania posiada każdy uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

 

§16

 Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest przez Opiekuna SU na 2 tygodnie przed ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 1 tydzień przed terminem wyborów,
 3. przygotowanie wyborów,
 4. ogłoszenie terminu wyborów,
 5. powołanie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której członkowie nie mogą być kandydatami w wyborach do Zarządu SU,
 6. przeprowadzenie wyborów,
 7. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

§17

 Przebieg wyborów

 1. Uczniowie zgłaszają swoje kandydatury u opiekuna SU.
 2. Kandydaci poddają weryfikacji swoje plany działania opiekunowi SU.
 3. Wybory

a)Szkolna Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania, na których wypisane są alfabetycznie nazwiska i imiona kandydatów.

b)Kandydaci przedstawiają społeczności szkolnej swoje plany działania.

c)Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

d)Komisja Skrutacyjna udaje się do każdej z klas i rozdaje tyle kart do głosowania, ilu obecnych jest w dniu wyborów uczniów.

e)Każdy głosujący może wskazać maksymalnie trzech kandydatów, którzy według niego powinni wchodzić w skład SU.

f)Jeżeli na karcie do głosowania wskazanych będzie więcej niż trzech kandydatów, lub gdy znajdą się na niej dodatkowe treści umieszczone przez osobę głosującą głos zostanie uznany za nieważny.

g)Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili do głosowania, będą mogli to uczynić dnia następnego w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu.

h)Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna liczy głosy.

i)Po dopełnieniu wszystkich powyższych procedur Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół powyborczy.

 1. Skład nowego SU zostaje ogłoszony całej społeczności szkolnej.
 2. Nowy SU proponuje Dyrektorowi szkoły swojego opiekuna spośród nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

 

§18

 1. Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie:

 1. rezygnacji,
 2. końca kadencji,
 3. po ukończeniu nauki w szkole.

 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

 1. rezygnacji,
 2. końca kadencji,
 3. odwołania decyzją Dyrekcji lub Rady Pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji to:

a) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

b) w przypadku Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu proponuje nowego opiekuna, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

 

 Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin SU stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia jego uchwalenia.

 

§20

Do dokumentów SU należą:

 1. Regulamin SU,
 2. Plan Pracy SU,
 3. Sprawozdania SU.