Regulamin „szczęśliwy numerek”

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 36, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek,
  • niezapowiedzianych odpowiedzi,

     Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów,
  • zaplanowanych kartkówek,
  • zadanych zadań domowych,
  • zapowiedzianego pytania,
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

5.Szczęśliwy numerek będzie losowany, przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a następnie wywieszany  na tablicy SU na I piętrze oraz w pokoju nauczycielskim.

6.W przypadku gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.