TERMINARZ REKRUTACJI

TERMINARZ REKRUTACJI

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r., godz. 15.00

Otwierasz stronę https://slaskie.edu.com.pl/kandydat i wprowadzasz swoje dane do zamieszczonego tam wniosku elektronicznego i dostarczasz go do szkoły (w formie papierowej lub elektronicznie).

od 15 maja do 20 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 23 czerwca  do 10 lipca 2023 r. godz.15.00

Dostarczasz do szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Możesz zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zmienić szkoły do których kandydujesz. Wraz z wnioskiem dostarczasz do szkoły:

  • dwa zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • karta zdrowia,
  • w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia z kandydatem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia, który nie ukończył 15 lat, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

18 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 18 lipca do 25 lipca 2023r. godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 26 lipca 2023r. do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom w elektronicznej rekrutacji.