Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – zawód dla specjalistów od wynagrodzeń i podatków.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika rachunkowości należy m.in. prowadzenie prac związanych z księgowością w różnych jednostkach organizacyjnych, obliczania wynagrodzeń, sporządzania umów, rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych, jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Szkoła przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i samodzielnego rozliczania podatków. Technikum rachunkowości to solidna podstawa do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 • EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • obliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej.
Typowe miejsca pracy:

• własna działalność gospodarczą 
• biuro rachunkowe,
• bank,
• urząd skarbowy, jednostki administracji samorządowej,
• działy kadr, księgowości i administracji przedsiębiorstw,
• sekretariaty,
• instytucje ubezpieczeniowe

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• matematyka,
• wiedza o społeczeństwie,
• do wyboru: informatyka, geografia, technika, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).