Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – zawód płacowy

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika rachunkowości należy m.in. prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, polityką zatrudnienia, planowaniem i sprawozdawczością, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Szkoła przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Technikum rachunkowości to solidna podstawa do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 • EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej.
Typowe miejsca pracy:

• własna działalność gospodarczą 
• biuro rachunkowe,
• bank,
• urząd skarbowy, jednostki administracji samorządowej,
• działy kadr, księgowości i administracji przedsiębiorstw,
• sekretariaty,
• instytucje ubezpieczeniowe

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• matematyka,
• wiedza o społeczeństwie,
• do wyboru: informatyka, geografia, technika, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).