Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI

od 13 maja do 17 czerwca 2024 r., godz. 15.00

Otwierasz stronę https://slaskie.edu.com.pl/kandydat i wprowadzasz swoje dane do zamieszczonego tam wniosku elektronicznego i dostarczasz go do szkoły (w formie papierowej lub elektronicznie).

od 13 maja do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 21 czerwca  do 5 lipca 2024 r. godz.15.00

Dostarczasz do szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Możesz zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zmienić szkoły do których kandydujesz. Wraz z wnioskiem dostarczasz do szkoły:

  • dwa zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • karta zdrowia,
  • w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia z kandydatem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (w przypadku kandydata do klasy rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia, który nie ukończył 15 lat, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom w elektronicznej rekrutacji.