Zasady punktacji

ZASADY PUNKTACJI

Od 13 maja 2024 r. rekrutacja do klas pierwszych przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (www.slaskie.edu.com.pl). 

Szczegółowy terminarz rekrutacjiMaksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 200.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia

ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
Zajęcia edukacyjnedopuszczający – 2 pkt18 punktów
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry –17 pkt
celujący – 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:maksymalnie 10 punktów
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt
b) krajowym – 3 pkt
c) wojewódzkim – 2 pkt
d) powiatowym – 1 pkt
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w takich samych  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowychMaksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu zewnętrznego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
 Egzamin zewnętrzny100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego: 
język polski – 0,35 pkt za każdy uzyskany procent,35 punktów
matematyka – 0,35 pkt za każdy uzyskany procent,35 punktów
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,3.30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji200 punktów

Punktowane zajęcia edukacyjne

Kierunek kształceniaObowiązkowe zajęcia edukacyjneObowiązkowe zajęcia edukacyjnePierwsze wybrane zajęcia edukacyjneDrugie wybrane zajęcia edukacyjne
technik elektrykjęzyk polskimatematykatechnikafizyka, informatyka, chemia
technik informatykjęzyk polskimatematykainformatykatechnika, geografia, historia
technik mechanikjęzyk polskimatematykatechnikafizyka, informatyka, chemia
technik rachunkowościjęzyk polskimatematykawiedza o społeczeństwieinformatyka, geografia, technika, historia
technik reklamyjęzyk polskimatematyka informatykatechnika, geografia, plastyka
technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk polskimatematykainformatykatechnika, geografia, biologia
klasa rzemieślniczajęzyk polskimatematykainformatyka, technikafizyka, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom w elektronicznej rekrutacji.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (wszystkie kryteria mają jednakową wartość). Informację o spełnianiu powyższych kryteriów rodzic przedkłada komisji rekrutacyjnej w formie oświadczenia. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych warunków są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Kandydat starający się o przyjęcie do Technikum zobowiązany jest stawić się w terminie i miejscu wyznaczonym przez szkołę na badanie lekarskie oraz niezwłocznie dostarczyć do szkoły wydane przez lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie. Niedostarczenie w/w zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych kandydatów.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.